Contact|

Babycongres


19 MRT 2019 | Amsterdam

Deelsessies

Heeft u vragen of opmerkingen over het deelsessie-aanbod? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.

1.The Happiest Baby: een responsieve methode voor ontroostbaar huilen
Dr. Eline Möller, senior onderzoeker / orthopedagoog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.
Dr. Roos Rodenburg, universitair docent / orthopedagoog, Universiteit van Amsterdam / Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.

Werkvorm: Lezing/presentatie (kennisoverdracht)
Leerdoelen

  • Kennis van onderliggend werkingsmechanisme Happiest Baby
  • Kennis van evidentie voor effectiviteit van behandeling Happiest Baby
  • Kennis van hoe The Happiest Baby toe te passen, inclusief de valkuilen
  • Kennis van hoe The Happiest Baby in te bedden binnen de organisatie

Doelgroep van de deelsessie: Jeugdzorg, gemeente/sociaal domein, kinderopvang, onderwijs, medisch en management/beleid). 

In deze lezing behandelen Eline Möller en Roos Rodenburg de Happiest Baby-methode. De Happiest Baby kan worden gebruikt als een responsieve methode om ontroostbare baby's te kalmeren in 5 stapjes. De sprekers zullen eerst op het werkingsmechanisme van the Happiest Baby ingaan en evidentie voor effectiviteit van de behandeling bespreken. Daarna leggen zij stapsgewijs de methode uit en zullen ze vertellen over hoe de methode in de praktijk in te bedden

2.Gehechtheid onder druk
Minke den Heijer, Orthopedagoog en Infant Mental Health-specialist. Oprichter van Babykennis- bureau voor zwangerschaps- en babypsychologie, nascholing en preventie.
Werkvorm: Lezing
Leerdoelen:
De deelnemer heeft weet van de factoren die het hechtingsproces tussen ouder en baby onder druk kunnen zetten.
De deelnemer heeft praktische handvatten om het hechtingsproces van baby’s te ondersteunen.
Doelgroep van de deelsessie: Kinderopvang, jeugdzorg, medisch.

Emotionele- en gedragsproblemen ontstaan vaak als er moeilijkheden zijn in de band tussen ouder/verzorger en kind. De eerste 1000 dagen van het leven vormen de basis voor de emotionele blauwdruk van het kind. De band met ouders/verzorgers in deze periode is dan ook zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het zeer jonge kind.
Verschillende factoren kunnen het hechtingsproces onder druk zetten. In deze deelsessie komt aan bod welke factoren druk kunnen uitoefenen op het hechtingsproces en wat u als professional kunt doen om dit proces te ondersteunen.

3.“Wanneer eten en drinken niet vanzelfsprekend is” (Deze sessie is alleen beschikbaar in de eerste deelsessieronde)
Sandra de Groot, logopedist Radboudumc Nijmegen, afdeling Revalidatie-Logopedie kinderen.
Werkvorm: Casus-behandeling/best-practice.
Leerdoelen: Tijdens deze interactieve workshop zullen onderstaande vragen beantwoord worden:
Wat zijn signalen van een afwijkende ontwikkeling van eten en drinken?
Hoe kunt u voedingsproblemen aanpakken? (welke adviezen geeft u en wanneer stuurt u door?)
Doelgroep van de deelsessie: De workshop is voor iedereen geschikt die een signalerende functie heeft rondom problemen in de ontwikkeling van jonge kinderen (met name eet- en drinkontwikkeling), dus zowel hulpverleners als professionals die met jonge kinderen werken (zoals kinderopvang).

Wist u dat 25-40 % van de kinderen voedingsproblemen heeft in de eerste levensjaren?
In deze workshop zullen, aan de hand van casuïstiek, de laatste inzichten rondom het signaleren van en de aanpak van problemen in de ontwikkeling van het eten en drinken (lepelvoeding, kauwen en drinken uit een beker) behandeld worden. Middels een interactieve werkvorm zal de deelnemer concrete handvatten krijgen in de stappen die gezet moeten worden om het kind en zijn omgeving optimaal te adviseren en/of begeleiden.
Termen als “kindspecifiek kijken” en “a whole system approach” staan daarbij centraal.

4. Kinderen die vrij spelen kunnen de wereld beter aan
Hedie Meyling, docent Pikler opleiding, ervaringsgerichte gezinstherapeut en
IMH specialist.

Drs. Gonny Tromp, piklerpedagoog, ouderbegeleiding, bestuurslid Emmi Pikler Stichting Nederland.
Werkvorm: Interactieve presentatie 
Leerdoelen: De deelnemer gaat naar huis met een verdiepte kennis van en bewondering voor het onderzoekende en nieuwsgierige kind.
Doelgroep van de deelsessie: De deelsessie is voor iedereen interessant die geïnteresseerd is in de zelfstandige spelontwikkeling van baby en dreumes. Met name geschikt voor medewerkers in de kinderopvang en jeugdzorg.

In de Piklerpedagogie zien we baby's die bewegen, spelen en leren vanuit eigen initiatief en interesse. In deze sessie gaan de sprekers in op de vraag waarom dit zo belangrijk is. Wat leert de baby van zelf spelen? Hoe ondersteunt het zijn breinontwikkeling? Wat betekent het voor zijn gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen als hij zijn eigen ideeën kan volgen en uitvoeren?
Welk speelmateriaal heeft hij daarvoor nodig? Welke rol speelt de volwassene daarbij? Aan de hand van diverse filmfragmenten gaan de sprekers samen met de deelnemers op zoek naar antwoorden.

5.Twee ouders, één team: OuderTeam.nu voor een sterke start
Drs. Deborah Stronks, onderzoekster lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding, Hogeschool Leiden.
Dr. Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap & Ouderbegeleiding, Hogeschool Leiden.

Werkvorm: Interactieve lezing.
Leerdoelen: Inzicht in recent wetenschappelijke onderzoek over ouderschap en partnerschap en hoe u als professional ouders op een effectieve en oudervriendelijke manier kunt voorbereiden op ouderschap en (nieuw) partnerschap. 
Doelgroep van de deelsessie: Jeugdzorg, gemeente/sociaal domein, kinderopvang, onderwijs, jeugdverpleegkundigen, kraamverzorgenden, maatschappelijk werkers, psychotherapeuten.

Investeren in de samenwerkingsrelatie tussen partners in hun rol als ouders doet ertoe. Feinberg (o.a. 2014) toont in meerdere onderzoeken aan dat als partners die nog geen ouder zijn een interventie (Family Foundation) aangeboden krijgen voor het versterken van hun samenwerkingsrelatie, zij zich later door elkaar gesteund voelen en zich zeker voelen in hun ouderschap. Ook ervaren zij minder stress en depressie en laten zij meer warmte en geduld naar hun kinderen toe zien. Verder wordt het zelfsturend vermogen van kinderen vergroot en doen zij het later beter op school. Family Foundation is door het lectoraat vertaald, aangepast aan de Nederlandse situatie en wordt op dit moment landelijk geïmplementeerd. In deze interactieve lezing worden de achtergrond, theoretische basis en effecten besproken en wordt aan de hand van interactieve werkvormen de inhoud van OT inzichtelijk gemaakt. 

 

6. Duik met gebaren in de belevingswereld van baby’s 
Kjille Soeting, trainer, Gebarenstem.
Lissa Zeviar, eigenaar, trainer, spreker Gebarenstem.

Werkvorm: Interactieve presentatie.
Leerdoelen: Men gaat naar huis met kennis over de methode, een basis gebarenschat en praktische tips en toepassingen om zelf direct mee aan de slag te kunnen in het werken met baby’s. De vele voorbeelden uit de eigen ervaring spreken tot de verbeelding en inspireren de deelnemer om deze methode mee te nemen naar de eigen werkvloer.
Doelgroep van de deelsessie: Iedereen die met baby’s werkt, kinderopvang.

Babygebaren zorgt voor een intensievere interactie met kinderen en verhoogt de pedagogische kwaliteit op de groep. Het vermindert stress bij kinderen omdat ze beter begrepen worden en zich beter kunnen uiten. Medewerkers hebben meer inzicht in de behoeftes en ontwikkeling van de kinderen. Activiteiten en het dagritme verlopen soepeler omdat gebaren alles voorspelbaar maakt en de kinderen gemakkelijker meebewegen. Tijdens deze deelsessie wordt Babygebaren aan de hand van informatie over de oorsprong van de methode, wetenschappelijke onderzoeken die de methode onderschrijven en veel persoonlijke ervaringen toegelicht. Daarnaast worden gebaren aangeleerd en krijgen de deelnemers praktische tips om de methode direct zelf te kunnen gaan toepassen en tot een succes te maken.

7. Geboortezorg bij verschillende culturen
Dr. Ingrid A. Peters, stafadviseur / onderzoeker Erasmus MC, afdeling Verloskunde & Gynaecologie.
Fadua el Bouazzaoui, directeur Stichting Voorlichters Gezondheid.  
Hafida Boukayoua, voorlichter gezondheid, Stichting Voorlichters Gezondheid

Werkvorm: Presentatie (door Ingrid), interactief overleg en casus behandeling (door Fadua).
Leerdoelen:  
Algemeen leerdoel:
De deelnemers hebben hun kennis en inzicht over (geboorte)zorgaanbod aan en zorggebruik door verschillende culturen vergroot. In deze presentatie speciale aandacht voor kennisoverdracht op het terrein van de preconceptionele periode, te laat in verloskundige zorg komen, vroeg-signalering van risico’s tijdens de zwangerschap en de kraamperiode in relatie tot patiënten met een migratie-achtergrond.
Sub-leerdoelen:
De deelnemers hebben kennis en inzicht verkregen in de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van geboortezorg bij verschillende culturen (preconceptieperiode, zwangerschap en kraamperiode).
De deelnemers hebben kennis en inzicht verkregen in etnisch-culturele aspecten die samenhangen met het zorggebruik tijdens de preconceptionele periode, zwangerschap en kraamperiode.
De deelnemers hebben kennis en inzicht verkregen in handelingsopties die zorgaanbod en zorggebruik van zwangere en kraamvrouwen met migratie-achtergrond ten goede kunnen komen.
Doelgroep van de deelsessie: Medisch (Zorgverleners die frequent zorg verlenen aan migrantenvrouwen met een kinderwens, zwangere en vrouwen in de postnatale periode of zorgverleners die geïnteresseerd zijn in deze thematiek).

De etnisch culturele diversiteit binnen de Nederlandse reproductieve populatie wordt toegelicht. De karakteristieken naar (risicovolle) leefstijl en zorggebruik van (zwangere) vrouwen met een migratie-achtergrond worden uiteengezet. Vervolgens wordt het actuele zorgaanbod en zorggebruik in de preconceptionele en antenatale fase aan vrouwen met en zonder een migratie-achtergrond toegelicht. Tot slot worden de mogelijke aandachtspunten en handelingsopties in het bieden van geboortezorg aan vrouwen met een migratieachtergrond behandeld. Het tweede deel van de sessie wordt gevormd door een praktische verdieping van het onderwerp in de vorm van een rollenspel en de bespreking van casuïstiek waarbij handelingsopties aan de orde komen.

8. Introductie in Dunstan Babytaal
Drs. Bregje Hamelynck, directeur Dunstan Babytaal Nederland.
Werkvorm: Lezing/presentatie (kennisoverdracht).
Leerdoelen: Deelnemers aan de bijeenkomst krijgen inzicht in het effect van Dunstan Babytaal op:

  • Het op gang brengen van de eerste communicatie tussen ouders en baby;
  • Het betrekken van de vader bij de zorg voor de baby;
  • Het doen slagen van de borstvoeding;
  • Het verminderen van darmkrampjes.

Ook zullen de vijf geluiden kort besproken worden zodat deelnemers naderhand zelf kunnen gaan oefenen in het herkennen van de geluiden.
Doelgroep van de deelsessie: Jeugdzorg, gemeente/sociaal domein, kinderopvang, medisch, management/beleid.

De signalen van baby’s begrijpen vanaf dag één? Dat kan. Priscilla Dunstan, een Australische moeder met een fotografisch geheugen voor geluid, heeft ontdekt dat alle kinderen bij geboorte vijf reflexgeluiden maken met ieder een heel specifieke betekenis. Het herkennen van de geluiden draagt bij aan de eigen vaardigheden van de babyprofessionals en is daarnaast een methode die, na een korte opleiding, goed is over te dragen aan ouders. Ouders krijgen daarmee zelfvertrouwen in de verzorging van hun baby. Tijdens de lezing wordt de methode uiteengezet, de resultaten van het onderzoek besproken en de vijf geluiden kort uitgelegd.

9. Kindvolgend werken met baby’s
Drs. Su’en Verweij, pedagoog, Het Nederlands Jeugdinstituut.
Jacqueline Schoemaker, ontwikkelaar en trainer Oog voor interactie en Oog voor baby’s, ROCvA. Auteur
van Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering.
Werkvorm: Lezing/presentatie
Leerdoelen:

  • Kennis over de principes van kindvolgend werken
  • Kennis over spelbetrokkenheid van de baby in het eerste levensjaar

Doelgroep van de deelsessie: Kinderopvang.

Iedereen die werkt met baby’s in de kinderopvang is nu hard bezig een gespecialiseerde opleiding te volgen in het kader van de wet IKK. Dus werken met baby’s, dat kunnen we, of dat zijn we nu aan het leren. Maar gaat dat werken met baby’s volgens de pedagogisch medewerker/ de organisatie of is het kindvolgend werken met baby’s? Achtervolgen wij de baby’s in wat wij denken en vinden dat goed is voor hen of volgen we de baby in zijn eigen ontwikkeling? Baby’s in hun eerste levensjaar maken een enorme groei door in het ontdekken van hoe de wereld in elkaar steekt. Een baby van drie maanden vraagt om een ander soort interactie en begeleiding dan een baby van bijna een jaar! Hoe volgt u baby’s als professional en hoe pakt u dat aan? In deze deelsessie bespreken we de ontwikkelingstaken van een baby en wat hij nodig heeft van de pedagogisch medewerker op de groep.

10. Vroege ouder-kindrelatie van groot belang voor latere leven 
Phineke Tielenius Kruythoff, BAsc, BA, (VoorZorg)verpleegkundige, IMH specialist, Ontwikkelings- & Levenslooppsycholoog (i/o), Infant IJburg.
Werkvorm: Lezing/presentatie (kennisoverdracht) en interactief overleg. 
Leerdoelen: Belang van kennis over vroege ervaringen en relaties en hoe deze invloed hebben op  de vorming, levenslang op verschillende domeinen. 
Doelgroep van de deelsessie: Voor welke doelgroep is de sessie interessant? Jeugdzorg, gemeente/sociaal domein, kinderopvang, onderwijs, medisch en management/beleid): iedereen, want IMH raakt ons allen.

De vroege ouder-kindrelatie is de basis van waaruit kinderen zich ontwikkelen. De vroege interacties in de eerste prille periode vormen een blauwdruk voor hoe iemand later in het leven staat. Niet alleen ten aanzien van het aangaan van relaties, en hoe men in het leven staat, maar ook als het gaat om de opvoeding van de eigen kinderen. Ouderschap is per definitie een ingrijpende gebeurtenis. Als we daar in alle openheid over kunnen praten, plukken we daar allen de vruchten van, nu en in de toekomst.